Algemene Voorwaarden

Identiteit en gegevens 

Dit zijn de algemene voorwaarden van JJ Shopping, met betrekking tot www.embrace-amsterdam.nl, gevestigd te (1788 ZH) Julianadorp, aan Zwanenbalg 1815. Het e-mailadres van www.embrace-amsterdam.nl is info@embrace-amsterdam.nl. Eventuele klachten kunnen via dat e-mailadres of via voornoemd vestigingsadres kenbaar worden gemaakt. Het KvK-nummer van is 81601662. Het BTW-nummer is NL862152525B01. 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten die www.embrace-amsterdam.nl sluit met de klant, inclusief overeenkomsten op afstand. Dit geldt zowel voor zakelijke klanten als voor particuliere klanten (consumenten). De klant van www.embrace-amsterdam.nl wordt hierna aangeduid als ‘de klant’. 
 2. www.embrace-amsterdam.nl stelt deze algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van een overeenkomst aan de klant ter hand. Indien de overeenkomst langs elektronisch weg tot stand komt dan stelt de algemene voorwaarden op een zodanige wijze aan de klant ter beschikking dat deze door hem kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Van de algemene voorwaarden van www.embrace-amsterdam.nl kan tevens kennis worden genomen via de website van www.embrace-amsterdam.nl. Op verzoek van de klant zal www.embrace-amsterdam.nl haar algemene voorwaarden tevens langs elektronische weg of op andere wijze toezenden aan de klant. 
 3. Door een bestelling te plaatsen bij www.embrace-amsterdam.nl erkent de klant bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te zijn. 
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door www.embrace-amsterdam.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. Als een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan zal het betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat inhoudelijk gezien zo dicht als mogelijk bij het oorspronkelijke artikel ligt. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden www.embrace-amsterdam.nl slechts als deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn vastgelegd. 

Artikel 2 Aanbiedingen 

 1. Elke aanbod van www.embrace-amsterdam.nl, in welke vorm dan ook, wordt geheel vrijblijvend gedaan en bindt haar niet, tenzij door www.embrace-amsterdam.nl in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Mits de klant het aanbod van www.embrace-amsterdam.nl in dat geval niet tijdig aanvaardt dan vervalt het aanbod van www.embrace-amsterdam.nl direct en automatisch na het verstrijken van de betreffende termijn. 
 2. Mondelingen toezeggingen verbinden www.embrace-amsterdam.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door www.embrace-amsterdam.nl aan de klant zijn bevestigd. 
 3. Elk aanbod van www.embrace-amsterdam.nl bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als www.embrace-amsterdam.nl gebruik maakt van afbeeldingen dan streeft zij er naar om daarmee een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten te geven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden www.embrace-amsterdam.nl niet. 
 4. Een samengesteld aanbod verplicht www.embrace-amsterdam.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 5. Een aanbod van www.embrace-amsterdam.nl geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 
 6. Indien een klant het aanbod van www.embrace-amsterdam.nl heeft aanvaard – door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen - dan voorziet www.embrace-amsterdam.nl de klant van een orderbevestiging. Als een consument een aanbod van www.embrace-amsterdam.nl langs elektronische weg heeft aanvaard dan bevestigt www.embrace-amsterdam.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

Artikel 3 Prijzen 

 1. De door www.embrace-amsterdam.nl op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 2. De door www.embrace-amsterdam.nl op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten, transportkosten, bezorgkosten en statiegeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De kosten voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling van de klant worden dus bij de prijs van de bestelling opgeteld en zijn verschuldigd door de klant. Deze kosten zijn verschillend per land waar door www.embrace-amsterdam.nl wordt geleverd. Deze kosten worden door www.embrace-amsterdam.nl vermeld in het bestelproces. Indien deze kosten achteraf hoger blijken te zijn dan is de klant ook de verhoging verschuldigd aan www.embrace-amsterdam.nl en is www.embrace-amsterdam.nl gerechtigd om de verhoging bij de klant in rekening te brengen. 
 3. De door www.embrace-amsterdam.nl genoemde prijzen luiden in Euro’s. 
 4. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. 
 5. Alle door www.embrace-amsterdam.nl genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 
 6. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is www.embrace-amsterdam.nl niet aansprakelijk. 

Artikel 4 Levertijd 

 1. De levertijd wordt door www.embrace-amsterdam.nl zo nauwkeurig als mogelijk ingeschat, doch kan enkel worden beschouwd als een schatting en nimmer als een fatale termijn. 
 2. In het geval van koop op afstand stemt de klant er mee in dat de levering door www.embrace-amsterdam.nl binnen dertig dagen na plaatsing zal geschieden. www.embrace-amsterdam.nl streeft er naar om zo spoedig als mogelijk te leveren. 
 3. Indien www.embrace-amsterdam.nl de door de klant bestelde zaak of zaken niet op voorraad heeft is www.embrace-amsterdam.nl gerechtigd om pas te leveren wanneer de betreffende zaak of zaken weer voorradig is / zijn. In dat geval zal www.embrace-amsterdam.nl de klant informeren. 
 4. Indien de door de klant bestelde zaak of zaken helemaal niet meer leverbaar is of zijn dan heeft www.embrace-amsterdam.nl het recht om een andere zaak / zaken van gelijke kwaliteit en prijs aan de klant te leveren. In dat geval zal www.embrace-amsterdam.nl de klant informeren. 
 5. www.embrace-amsterdam.nl is gerechtigd om zich op de hoogte te stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst (op afstand) met de klant. Indien www.embrace-amsterdam.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is www.embrace-amsterdam.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 6. De klant heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de door www.embrace-amsterdam.nl geschatte levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van www.embrace-amsterdam.nl. 

Artikel 5 Levering 

 1. www.embrace-amsterdam.nl levert bij haar bestelde zaken en toebehoren (hierna steeds samen: ‘de zaken’) bij de klant in Nederland.
 2. Indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere wijze van levering zijn overeengekomen dan af magazijn dan staat het www.embrace-amsterdam.nl vrij om de wijze van vervoer van de zaken en de transportmiddelen voor vervoer naar de klant te bepalen. Het staat www.embrace-amsterdam.nl dan ook vrij om een derde partij in te schakelen voor het vervoer van de zaken en de levering aan de klant. 
 3. Indien bij transport voor risico van www.embrace-amsterdam.nl beschadigingen en / of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, door de klant niet direct op de daarbij retour te zenden vrachtbrief, aflevering bon of een soortgelijk document worden aangetekend, is www.embrace-amsterdam.nl daarvoor niet aansprakelijk. 
 4. De klant is verplicht om de zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld of worden geleverd. 
 5. Vanaf het moment van levering is de zaak voor rekening en risico van de klant. 
 6. Indien de klant afname van de zaken weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor levering, dan zullen de zaken door www.embrace-amsterdam.nl worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant. In dat geval is de klant de daardoor ontstane transportkosten, opslagkosten en eventuele andere kosten direct aan www.embrace-amsterdam.nl verschuldigd. 
 7. Door www.embrace-amsterdam.nl aan een zakelijke klant geleverde onderdelen, waarvan achteraf blijkt dat ze niet nodig zijn, kunnen door de zakelijke klant tot uiterlijk 10 dagen na levering aan 
 8. www.embrace-amsterdam.nl worden geretourneerd. www.embrace-amsterdam.nl brengt de zakelijke klant daarvoor een vergoeding in rekening van 20% van het aankoopbedrag, met een minimum van € 25,-- . Speciaal voor de zakelijke klant gedemonteerde onderdelen kunnen niet worden geretourneerd. 

Artikel 6 Keuring en reclame 

 1. Elke klant van www.embrace-amsterdam.nl is verplicht om de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken op juistheid van de bestelling, hoeveelheid en gebreken. 
 2. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren. 
 3. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door een zakelijke klant binnen uiterlijk 8 werkdagen na levering schriftelijk aan www.embrace-amsterdam.nl te worden gemeld. 
 4. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen door een zakelijke klant binnen uiterlijk 8 werkdagen na ontdekking, dan wel binnen uiterlijk 8 werkdagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan www.embrace-amsterdam.nl te worden gemeld. 
 5. Een particuliere klant (consument) dient zowel zichtbare als niet zichtbare gebreken of tekorten bij www.embrace-amsterdam.nl te melden binnen een termijn van 1 maanden na ontdekking van het gebrek. 
 6. Ter zake van gebreken of tekorten die pas na een jaar na levering (of daarna) worden ontdekt kan niet meer worden gereclameerd. 
 7. Indien de klant ter zake een gebrek of tekort niet heeft geklaagd binnen de in lid 3 (voor zakelijke klanten), lid 4 (voor zakelijke klanten), lid 5 (voor particuliere klanten) of lid 6 (voor alle klanten) genoemde termijn, dan komt aan de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de klant de door www.embrace-amsterdam.nl gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen. 
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal www.embrace-amsterdam.nl de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn ter keuze van de klant vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging van de zaak is de klant gehouden om de te vervangen zaak in de originele verpakking aan www.embrace-amsterdam.nl te retourneren indien redelijkerwijs mogelijk. De kosten daarvan zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
 9. De klant kan op een gebrek in de prestatie van www.embrace-amsterdam.nl geen beroep doen indien hij de bij www.embrace-amsterdam.nl afgenomen zaken heeft gemonteerd of verwerkt. 
 10. Ook indien de klant tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot volledige betaling van het factuurbedrag en tot afname van de bestelde zaken bestaan. Indien de klant een aanspraak kan doen gelden jegens www.embrace-amsterdam.nl dan geeft dat de klant niet het recht om zijn betaling aan www.embrace-amsterdam.nl op te schorten. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

 1. www.embrace-amsterdam.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
 2. Behoudens opzet of grove schuld door www.embrace-amsterdam.nl of een van haar leidinggevenden, is www.embrace-amsterdam.nl enkel aansprakelijk voor directe schade en is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar, te vermeerderen met het eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van www.embrace-amsterdam.nl plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van www.embrace-amsterdam.nl beperkt tot maximaal het door www.embrace-amsterdam.nl aan de betreffende klant gefactureerde bedrag. 
 3. In geen geval is www.embrace-amsterdam.nl aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en / of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemist rendement en immateriële schade. www.embrace-amsterdam.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan handelen of nalaten van de klant of een door de klant ingeschakelde derde. 
 4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de klant jegens www.embrace-amsterdam.nl heeft, dienen op straffe van verval binnen één jaar en een dag na het moment waarop deze ontstaan dan wel de klant daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk door www.embrace-amsterdam.nl te zijn ontvangen.
 5. De klant vrijwaart www.embrace-amsterdam.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) de schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van www.embrace-amsterdam.nl of haar leidinggevenden. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 6 van deze algemene voorwaarden behoudt www.embrace-amsterdam.nl zich de eigendom voor van alle aan de klant geleverde producten totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan, waaronder tevens de eventueel verschuldigde rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom ter zake van vorderingen die www.embrace-amsterdam.nl jegens de klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de klant in één of meer van zijn verplichtingen jegens www.embrace-amsterdam.nl uit de overeenkomst of zodanige overeenkomsten tussen partijen gesloten. 
 2. Indien en zolang op de producten een eigendomsvoorbehoud rust, is het de klant niet toegestaan deze producten te vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de (eventuele) normale uitoefening van zijn bedrijf. 
 3. De klant heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallen producten en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedelverzekering die risico’s dekt tegen o.a. brand, diefstal, ontploffing en waterschade. 
 4. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met www.embrace-amsterdam.nl afgesloten overeenkomst, of indien www.embrace-amsterdam.nl goede gronden heeft te vrezen dat de klant tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met www.embrace-amsterdam.nl gesloten overeenkomst, is www.embrace-amsterdam.nl te allen tijde bevoegd om de aan de klant geleverde producten terug te nemen, weg te (laten) halen en elders op te slaan. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dat recht indien (I) de klant surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) het faillissement van de klant wordt / is aangevraagd of (III) de klant een betalingsregeling met één of meer crediteuren treft. Voor het geval www.embrace-amsterdam.nl haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan www.embrace-amsterdam.nl, of een door haar aan te wijzen derde partij, om al die plaatsen te betreden waar die producten die eigendom zijn van www.embrace-amsterdam.nl zich bevinden en die producten terug te nemen. 
 5. Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van de klant. 
 6. In het geval www.embrace-amterdam.nl haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is www.embrace-amsterdam.nl te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de producten aan een derde te verkopen, en zal de klant door www.embrace-amsterdam.nl worden gecrediteerd voor de door 
 7. www.embrace-amsterdam.nl te bepalen waarde van de producten in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van www.embrace-amsterdam.nl op vergoeding van de uit de tekortkoming van de klant voor www.embrace-amsterdam.nl voortvloeiende schade. 

Artikel 9 Betaling 

 1. Indien de klant een mondelinge of schriftelijke bestelling plaatst bij www.embrace-amsterdam.nl dan ontstaat daardoor een betalingsverplichting voor de klant. Dat geldt ook voor bestellingen die via internet bij www.embrace-amsterdam.nl worden gedaan. 
 2. Betaling door de klant dient te geschieden binnen de tussen www.embrace-amsterdam.nl en de klant overeengekomen betalingstermijn. Indien er geen andere betalingstermijn is overeengekomen dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. In het geval van niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim. 
 3. Als de consument niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, is de consument ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. www.embrace-amsterdam.nl kan dan buitengerechtelijke incassokosten aan de consument in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. www.embrace-amsterdam.nl kan in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages. 
 4. Betaald de klant niet tijdig dan zal www.embrace-amsterdam.nl de klant via een sommatiebrief 14 dagen de tijd geven om alsnog te betalen. Blijft volledige betaling daarna nog steeds uit dan is de klant ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 
 5. www.embrace-amsterdam.nl is gerechtigd om ontvangen betalingen eerst aan te wenden voor het voldoen van de vervallen rente en buitengerechtelijke incassokosten, alvorens over te gaan tot het aanwenden van de betalingen voor betaling van de hoofdsom. 
 6. Als de klant met betrekking tot een deel van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan www.embrace-amsterdam.nl verschuldigde direct opeisbaar. Dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen. 
 7. Indien naar oordeel van www.embrace-amsterdam.nl daartoe redenen zijn dan is zij te allen tijde gerechtigd om te vorderen dat de klant (een gedeelte) vooruit betaalt of deugdelijke zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreke daarvan heeft www.embrace-amsterdam.nl het recht om de levering op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen dan reeds door www.embrace-amsterdam.nl aan de klant is geleverd wordt dan terstond opeisbaar. In het geval van consumentenkoop zal www.embrace-amsterdam.nl geen vooruitbetaling vragen van meer dan 50% van de koopprijs. 
 8. Hetgeen de klant aan www.embrace-amsterdam.nl verschuldigd is wordt volledig en direct opeisbaar indien de klant (I) dreigt surséance van betaling te verkrijgen of dit verkrijgt, (II) dreigt failliet te gaan of failliet gaat of (III) dreigt toegelaten te worden tot de schuldsanering of daartoe wordt toegelaten. 
 9. Indien de klant niet tijdig betaalt dan is www.embrace-amsterdam.nl gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties aan die klant op te schorten. De koopprijs van het geleverde wordt ook in dit geval direct en volledig opeisbaar. 
 10. Een zakelijke klant is niet gerechtigd om enig bedrag te verrekenen met hetgeen aan www.embrace-amsterdam.nl dient te worden betaald en / of zich op opschorting te beroepen. 
 11. Statiegeld en verzendkosten dienen te allen tijde door de klant aan www.embrace-amsterdam.nl te worden voldaan. 

Artikel 10 Rechten van intellectuele eigendom 

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle aan de klant geleverde zaken berusten uitsluitend bij www.embrace-amsterdam.nl of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is de klant niet toegestaan deze zaken te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van www.embrace-amsterdam.nl of haar licentiegevers of toeleveranciers. 

Artikel 11 Privacy 

 1. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van www.embrace-amsterdam.nl. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel- bezorg en betalingsgegevens. 
 2. www.embrace-amsterdam.nl voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. www.embrace-amsterdam.nl zal zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Artikel 12 Garantie 

De door www.embrace-amsterdam.nl geleverde zaken dienen aan de overeenkomst te beantwoorden. www.embrace-amsterdam.nl verstrekt een garantie van zes maanden na ontvangst. 

Artikel 13 Geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen www.embrace-amsterdam.nl en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door 
 4. www.embrace-amsterdam.nl gesloten overeenkomst of aanbieding, offerte, orderbevestiging, levering van producten en / of diensten en facturen van www.embrace-amsterdam.nl worden uitsluitend ter berechtiging voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. 
 5. Indien de klant een consument is dan geldt naast de voornoemde artikelen ook de onderstaande bepaling genummerd artikel 14. De onderstaande bepaling (artikel 14) geldt uitdrukkelijk niet voor een zakelijke klant. 

Artikel 14 Herroepingsrecht bij koop op afstand 

 1. Bij de koop van een product op afstand heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Na het verstrijken van de bedenktijd verliest de consument zijn herroepingsrecht. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 3. Indien de consument het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij het product daadwerkelijk wil houden, is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering. www.embrace-amsterdam.nl heeft dan recht op een vergoeding indien de consument het product gebruikt retourneert. 
 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht , dan meldt hij dit binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan www.embrace-amsterdam.nl. Het modelformulier voor herroeping door een consument is opgenomen onder deze algemene voorwaarden. 
 5. De consument heeft na het retour aanmelden nogmaals 14 dagen de tijd om de producten terug te sturen naar Embrace Amsterdam. Oftewel 14 dagen bedenktijd voordat het wordt aangemeld en vervolgens 14 dagen om de producten op te sturen.
 6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door www.embrace-amsterdam.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 8. De consument ontvangt het totaalbedrag (inclusief transportkosten) dat hij/zij aan www.embrace-amsterdam.nl heeft betaald binnen 14 dagen na dag van ontbinding retour. 
 9. Terugbetaling gaat via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de transactie heeft gedaan. 
 10. Indien de consument een bedrag heeft betaald aan www.embrace-amsterdam.nl en www.embrace-amsterdam.nl dit bedrag heeft ontvangen dan zal www.embrace-amsterdam.nl dit bedrag terugbetalen aan de consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld aan www.embrace-amsterdam.nl. www.embrace-amsterdam.nl is gerechtigd om voornoemd bedrag pas terug te betalen aan de consument tot www.embrace-amsterdam.nl het product retour heeft ontvangen of als de consument kan aantonen dat hij/zij het product heeft retour gestuurd. 
 11. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zijn door www.embrace-amsterdam.nl uitdrukkelijk uitgesloten van het herroepingsrecht. Met betrekking tot dergelijke producten (maatwerk) komt de consument dus geen herroepingsrecht toe. 

 

Artikel 15 Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@embrace-amsterdam.nl of via onze contact-pagina